Όροι και Προϋποθέσεις ΣυμμετοχήςΜε την συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας συμμετοχής στο σεμινάριο ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται και συναινεί με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση οιασδήποτε διαφωνίας σας προς οποιονδήποτε εκ των παρακάτω όρων παρακαλούμε να απέχετα από την υποβολή της φόρμας συμμετοχής.Πολιτική Ακύρωσης


1.Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή την αίτηση συμμετοχής σε περίπτωση πλήρωσης των διαθέσιμων θέσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία θα διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας προκειμένου να σας ειδοποιήσει σε περίπτωση αναπλήρωσης θέσης λόγω ακύρωσης άλλης συμμετοχής.


2. Η εταιρεία διατηρεί καθ' άπαντα χρόνο το δικαίωμα ακύρωσης του σεμιναρίου, ειδικά εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν δεν υπάρχουν αρκετές δηλώσεις συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος επιλέγει είτε να του επιστραφεί το ποσό που έχει προκαταβάλλει, είτε αυτό να μεταφερθεί για την κάλυψη του κόστους επόμενου σεμιναρίου.


3. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ακυρώσει τη συμμετοχή του έως και 15 ημέρες πριν την ημεροχρονολογία διενέργειας του σεμιναρίου, οπότε και του επιτρέφεται το ποσό της προκαταβολής. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται. Η ακύρωση της συμμετοχής θα πρέπει να κοινοποιείται εμπροθέσμως στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@thelab.design


4. Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής της παρακολούθησης κανένα ποσό δεν επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.


5. Σε περίπτωση συμπλήρωσης δύο συνεχόμενων ακυρώσεων συμμετοχής του ιδίου ατόμου σε σεμινάρια της Εταιρείας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης αποδοχής τυχόν μελλοντικής αίτησης συμμετοχής του ατόμου σε σεμινάριά της ή αποδοχής με ειδικούς όρους.Πνευματική Ιδιοκτησία


Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος site αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Δ.Λ. Design Ι.Κ.Ε. (Δe_Λab) και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.


Ο κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι η Δ.Λ. Design Ι.Κ.Ε. (Δe_Λab) έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου από οιονδήποτε εκ των συμμετεχόντων καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των συμμετεχόντων.


Απαγορεύεται η οιαδήποτε αναφορά στο σεμινάριο χωρίς την ταυτόχρονη αναφορά του λογοτύπου της Δ.Λ. Design Ι.Κ.Ε. (Δe_Λab).Αποθήκευση Δεδομένων


Με την εγγραφή σας, η οποία ολοκλήρωνεται με την επιτυχημένη πληρωμή της προκαταβολής και τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την αποθήκευση και χρήση των στοιχείων σας που καταχωρήσατε στη σχετική φόρμα από τη Δ.Λ. Design Ι.Κ.Ε. (Δe_Λab). Τα στοιχεία σας ποτέ δεν θα μοιραστούν με τρίτους, αλλά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τη Δ.Λ. Design Ι.Κ.Ε. (Δe_Λab) για εσωτερικούς σκοπούς όπως ενημέρωση για νέα σεμινάρια, εκδηλώσεις, webinars κλπ.